SERVICES

 

we offer


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Πρωταρχικός στόχος  κατά την ίδρυση της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, σε όλους τους τομείς ενασχόλησής της, δηλ. μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και τεχνικής υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση του έργου καθώς και υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων. Είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε επιχειρηματική ιδέα αναλαμβάνοντας, να καταστρώσει το επιχειρηματικό πλάνο, τον έλεγχο βιωσιμότητας, τον τρόπο χρηματοδότησης, την ένταξη σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, με γνώμονα την Αειφόρο ανάπτυξη, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει με βάση τα σύγχρονα και απαιτητικά πρότυπα ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, προσφέροντας πραγματικά εγκαταστάσεις με το «κλειδί στο χέρι»  από τη σύλληψη της ιδέας  ως την εφαρμογή της! 

TECHNICAL SOLUTIONS
The primary objective in establishing Tycheros-Chatzis Co. company is to provide integrated solutions in all areas of its field of action. That is study, design, construction, operation and technical support after the completion of any project as well as consultancy investment. We are able to implement any business idea assuming the responsibilities to develop the business plan, its feasibility checking, funding solutions, integration into European and National programmes with the view to sustainable development. Moreover, we are in charge of designing and constructing- based on modern and demanding standards of quality and environmental protection- offering installations with the Key-in Hand from conceiving the idea to applying it!

________________________________________________

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Η εταιρεία στηρίζει την ανάπτυξή της στον ανθρώπινο παράγοντα, επενδύοντας στην επιστημονική και τεχνολογική μόρφωση των στελεχών της, διασφαλίζοντας τις ιδανικότερες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους δρώντας πάντα μέσα από τους κανόνες της εταιρικής μας πολιτικής αξιών.

INVESTMENT IN HUMAN RESOURCES
Tycheros-Chatzis Co. supports its development on the human factor, invests in scientific and technological education of managerial staff, provides ideal working conditions for all employees and always acts within the rules of its corporate values.

________________________________________________

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Με γνώμονα το σεβασμό στο Περιβάλλον και στον Άνθρωπο σε συνδυασμό με την αυξημένη λειτουργικότητα και το προσιτό κόστος, η εταιρεία επεκτείνεται συνεχώς σε νέους τομείς δράσεις, που ορίζονται από τα δεδομένα της νέας χιλιετίας και συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας, διευρύνοντας το γνωστικό της κεφάλαιο και τις συνεργασίες της.

-Φωτοβολταϊκά – Αιολικά πάρκα
-Βιολογικοί καθαρισμοί αστικών – βιομηχανικών αποβλήτων
-Επεξεργασία πόσιμου νερού – ανακύκλωση βιομηχανικού νερού
-Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.
-Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και Αυτοματισμοί 

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ποιότητα των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των αστικών – βιομηχανικών αποβλήτων αποτελούν ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο. Αποτελώντας  αντικείμενο δράσης της ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ ο.ε. που, με στοχευμένες συμμαχίες, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης τεχνογνωσίας με Πανεπιστημιακούς φορείς, όσο και σε επίπεδο μεταφοράς τεχνογνωσίας από αξιόπιστους αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς οίκους είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις.

ENTERPRISE AREAS
With regard to the respect for the Environment and for Humans in conjuction with the increased functionality and affordable costs, Tycheros-Chatzis Co. continually expands into new areas of enterprise defined by the data of the new millennium and contributes to the development of the country since it extends to the cognitive development and promotes partnerships.

-Photovoltaic Parks-Wind Parks
-Biological Industrial Waste- Urban Waste
-Treatment of drinking Water-Recycled Industrial Water
-Industrial Installations
-Electromechanical Projects and Automations

The use of renewable energy resources, the quality of water resources, the municipal industrial waste management are some of the concerns of the modern world. Forming the subject of action Tycheros-Chatzis Co. with targeted alliances, both at the level of development expertise with Academic bodies and the transfer of know-how techniques from trusted recognized European Houses, is able to offer reliable solutions.

________________________________________________

ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΗXΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οι εποχές αλλάζουν και τα μηνύματα είναι πλέον σαφή. Τα απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά και η διαχείριση τους αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα εφόσον απαιτούνται έργα υποδομής σε μεγάλη έκταση με σημαντικό κόστος επένδυσης, υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας και με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών.Η εταιρεία ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. έχοντας πλέον μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και τη κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μια μακροσκελή λίστα λειτουργικών έργων είναι σε θέση να ανταπεξέλθει δίνοντας λύση σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό πρόβλημα.

BIOLOGICAL INDUSTRIAL WASTE – URBAN WASTE
Times are changing and the messages are no longer vague. The urban and industrial waste as well as the ways of their treatment are significant environmental problems since infrastructure on a large scale, high costs of investment, high performance requirements with direct impact on the quality of surface and ground water is needed.Tycheros- Chatzis Co. with its long- standing experience in the design and construction of waste treatment plants and a long list of operational projects is able to keep up with a solution to any environmental problem.

________________________________________________

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Κύρια επιδίωξη της ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. είναι η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της χώρας μας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.Ο προσανατολισμός προς την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή πράσινης ενέργειας επιτάσσεται απο τις εξελίξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, έτσι η ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. αναγνωρίζοντας τη σημασία των πράξεων σε ενεργειακό επίπεδο για το μέλλον του περιβάλλοντός μας και κατ’ επέκταση για τη ζωή μας, εκτός απο την υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων, προσφέρει την τεχνογνωσία για τη δημιουργία Φ/Β – αιολικών πάρκων με γνώμονα πάντα το Value for money.

PHOTOVOLTAIC – WIND PARK
Tycheros-Chatzis Co. main aim is the protection, upgrading and sustainable management of the environment so as to provide a basis for raising the quality of every citizen’s life taking advantage of the specific weather conditions of our country and improving the competitiveness of the economy. The exploitation of renewable energy resources should be oriented to the production of green energy which is simultaneously necessary to conform to the World Energy Charter developments. Tycheros -Chatzis Co. recognizing the importance of energy level for the future of our environment and for our lives. Implementing business plans it offers the expertise to create photovoltaic- wind energy parks always in all Value for money.

________________________________________________

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού αποτελούν κύριο θέμα τόσο της ποιότητας όσο και της ύπαρξης της ανθρώπινης ζωής.Επειδή η κρισιμότητα των αποθεμάτων του νερού είναι παγκόσμιο πρόβλημα που εμφανίζεται πλέον έντονα και στη Χώρα μας επιβάλλεται η εξοικονόμηση, η επαναχρησιμοποίηση και η επεξεργασία κάθε κυβικού νερού. Η ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. έχει αναπτύξει τεχνολογία και τεχνογνωσία που της επιτρέπει να διαχειρίζεται τέτοιου τύπου προβλήματα δίνοντας τη βέλτιστη λύση.

TREATMENT OF DRINKINK WATER – RECYCLED INDUSTRIAL WATER
The quality of water is the main issue of both the quality and the existence of human life. Since the vital levels of water supplies is a global problem which appears most vividly in our country, reusing and editing each cubic meter of water is of great importance. Tycheros-Chatzis Co. haw developed technology and a know-how technique to manage such problems by providing an optimal solution.

________________________________________________

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στα πλαίσια του σκληρού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος η  ανάγκη για σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνες με τις αρχές σεβασμού στο περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας  είναι επιτακτική. Η ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. επιτυγχάνει πλήρως την εναρμόνιση της σύγχρονης μοντέρνας φιλοσοφίας κτιρίων με τη Θερμομόνωση, εξοικονόμηση ενέργειας,  με υλικά πιστοποιημένων οίκων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συμβάλλοντας θετικά στη δημιουργία της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία τους.

INDUSTRIAL INSTALLATIONS
In the context of hard and competitive business environment, the need for modern industrial facilities in conformity with the principles of respect for the Environment and saving energy is imperative. Tycheros- Chatzis Co. achieves full balance and harmony of modern philosophy with modern buildings, energy saving and thermal insulation materials for certified houses according to the European standards, thus contributing positively to the creation of the environmental dimension of their enterprise.

________________________________________________

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η εμπειρία της ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. στην κατασκευή ποιοτικών και ασφαλών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρονικών με συστήματα αυτοματισμού με PLC, SCADA και συστήματα τηλέ-ελέγχου για την κάλυψη τεχνολογικών αναγκών που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό βιομηχανίας τη μείωση του κόστους παραγωγής και την εξοικονόμηση ενέργειας. Εντάσσοντας τη σύγχρονη επιχείρηση στο προσκήνιο του ανταγωνισμού. 

ELECTROMECHANICAL PROJECTS AND AUTOMATIONS
Tycheros- Chatzis Co. experience in construction quality and secure electromechanical projects meets modern technology of computer automation systems with PLC, SCADA and remote control (tele-control) systems so as to cover technological needs that contribute to the modernization of industry by reducing production costs and saving energy respectively. Thus the modern firm is integrated at the forefront of competition.

________________________________________________

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (TURN TO KEY PROJECTS)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΜ / ΗΜ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ / ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΟΔΟΠΟΙΪΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΡΟΥ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ: ΔΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ / ΞΕΝΟΔΟΧΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΤΡΟΦΙΜΩΝ / DAF / ΤΟΞΙΚΑ / ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΑ Χ.Υ.Τ.Α.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ( ΠΟΣΙΜΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ): ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ / ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ /ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  (UV) / ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ / ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
PROKAT  ΚΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
COMPACT ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΜΠΑΝΟΥ
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  ΠΑΡΟΧΗΣ / Ph, DO, Rh, Πίεσης
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΣΠΗΣ: DECANTER / ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΙΤΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
MBR
MBBR
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, SCADA,  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (AFTER SALE SERVICES)
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

_________________

INVESTMENT  DESIGN

STUDIES:
USE OF LAND, AUTHORISATION,
INTEGRATED CONSTRUCTION,
INFRASTRUCTURE PROJECTS,
FINDING INVESTMENT LAWS
ENVIRONMENTAL LICENSING STUDIES
STUDIES FOR WASTE TREATMENT
STUDIES ON ESTABLISHMENT AND OPERATION
DESIGN STUDIES OF  FOOD INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS
DESIGN STUDIES PRODUCTIVE ANIMALS, FARMS
STUDIES OF SIVIL ENGINERING

CONSTRUCTION
ELEKTROMECHANICAL PROJECTS & SIVIL ENGENERING PROJECTS

INFRASTRUCTURE PROJECTS
WATER SUPPLY / SEWAGE SYSTEM / ROAD CONSTRUCTION

LIQUID WASTE PROCESSING INSTALLATIONS & WATER
URBAN WASTES: MUNICIPALITIES / HOTEL YNITS / HOUSES INDUSTRIAL WASTES: FOOD / DAF / TOXIC
WATER TREATMENT ( DRINKING & INDUSTRIAL): REFINERIES TANKS / WATER FILTERS / HEAVY METALS FILTERS, NITRATION FILTERS /  (UV) / DESALINATION / REVERSE OSMOSIS

BUILDING  INSTALLATIONS
INDUSTRIAL BUILDINGS
PROKAT  BUILDINGS
CONCRETE BUILDINGS
COMPACT HOUSES

LIQUID WASTE PROCESSING EQUIPMENT
WASTE PUMPS
AIR BLOWERS
ROTATING FILTER
INSTRUMENTS OF MEASUREMENT:  ΠΑΡΟΧΗΣ / Ph, DO, Rh, PREASURE
INOX SPECIAL CONSTRUCTIONS SLUDGE PROCESSING: DECANTER / FILTER PRESS

CHEMICAL PREPARATION TANKS
COMPACT WASTE WATER TREATMENT BY HIGH TECNOLOGIE ELEMENTS
MBR
MBBR
TELEAUTOMATION SYSTEMS , SCADA,  ELECTRIC PANELS

CHEMICAL PRODUCTS FOR USE AT WASTE WATER TREATMENT PROJECTS

 AFTER SALE SERVICES
START UP
SUPERVISION OPERATION
MAINTENANCE

RENOVATIONS & DECORATION INTERNAL – EXTERNAL SPACES
HOUSES
PROFESSIONAL PREMISES, STORES